Samenwerking

Het ministerie van OCW sluit zich aan bij en bereidt haar organisatie voor op rijksbrede ontwikkelingen op het gebied van ‘Toegang’. 

Om een efficiënte en slagvaardige overheid te zijn wil de rijksoverheid de komende jaren vanuit een kleinere, krachtige rijksdienst werken. Dat betekent bundelen van kennis, krachten en informatie.

Voor deze uitdaging moet OCW eerst haar eigen processenhuishouding op orde moet brengen. Het succesvol behalen van de doelen is afhankelijk van een aantal inrichtingsprincipes binnen OCW.
Om de doelen van het programma te halen moet er ontschotting plaatsvinden tussen de dienstonderdelen en ook binnen de verschillende afdelingen van bedrijfsvoering. Dat betekent dat we als één OCW moeten samenwerken.

Rijksbrede samenwerking

Interdepartementaal tot consensus komen over de inrichting van ‘Toegang’ is lastig omdat elk departement een eigen karakter en kleur heeft. Het doel is nog altijd om tot een standaard rijksbrede werkwijze te komen met respect voor de haalbaarheid en afhankelijkheden van elkaar en mogelijkheden per departement. Voorwaarde is dat we de onderlinge verplichting aangaan tot kennisdelen en samenwerken in vertrouwen. Er lopen vele initiatieven die raakvlakken hebben met ‘Toegang’ dan wel waar OCW van afhankelijk is zoals:

Rijks Werk Omgeving
Taakstelling Consolidatie ICT
Applicatie Consolidatie
Bundeling bedrijfsvoeringtaken
Stroomlijnen werkprocessen
Optimaal verbinden

OCW houdt het grote beeld voor ogen, zet kleine, doordachte stappen en houdt het einddoel vast.

De ontwikkelingen binnen de Rijksoverheid en ook daarbuiten worden door OCW op de voet gevolgd. Het weerhoudt OCW er niet van om stappen te zetten en verbeteringen door te voeren. Wellicht kan OCW hierbij zelfs een voorbeeld zijn voor partners binnen de overheid. OCW streeft naar zo veel mogelijk samenwerken.