Onze uitgangspunten

Voor het behalen van de doelen op het gebied van fysieke en digitale toegang heeft het ministerie van OCW een aantal uitgangspunten geformuleerd.

Het is uiteindelijk de rijksbrede ambitie om iedereen die voor de Rijksoverheid werkt slechts eenmaal te registreren. Hierbij kunnen allerlei verschillende functies en voorzieningen aangegeven worden. Voor OCW geldt hetzelfde en dus is het uitgangspunt: een persoon kan niet meer dan één keer geregistreerd staan. Het is ook zo dat alle middelen die een medewerker in handen krijgt om het werk te doen te herleiden zijn naar de desbetreffende persoon.

Centraal wat kan, decentraal wat moet

Alle generieke autorisaties en voorzieningen worden zo veel mogelijk vanuit één loket geregistreerd en beheerd. Hier geldt het uitgangspunt: centraal wat kan, decentraal wat moet. Zo kan het zijn dat een dienstonderdeel zulke specifieke voorzieningen heeft dat het noodzakelijk is om deze decentraal te organiseren. Centraliseren van de processen is één van de hoofdpijlers van ‘Toegang’ omdat OCW hierdoor betrouwbaarder en slagvaardiger wordt.

De uitgangspunten zijn belangrijk om focus te behouden op de doelen. Doelen die ervoor gaan zorgen dat bedrijfsprocessen beter ondersteund gaan worden. OCW wordt als organisatie flexibeler met borging van kwaliteit, beveiliging, privacy en imago.

Privacy van medewerkers gewaarborgd

  • Er is veel oog voor veiligheid, privacy en wetgeving. Dat brengt het volgende uitgangspunt voor ‘Toegang’ OCW:  de (wettelijke) privacy van geregistreerde personen wordt gewaarborgd door adequate op risicoanalyse gebaseerde beveiligingsmaatregelen. Zowel technisch als administratief/organisatorisch.
  • Versnippering is inefficiënt. Bovendien brengt het ontbreken van een totaaloverzicht van uitgegeven autorisaties ook een serieus veiligheidsrisico met zich mee.  Daarom is het nodig versnippering te voorkomen, zowel versnippering van autorisaties voor logische en fysieke toegang als versnippering van de uitgifte van middelen.
  • Deze uitgangspunten zjn belangrijk om focus te houden op de doelen. Doelen die voor een betere ondersteuning van de bedrijfsprocessen gaan zorgen. OCW wordt als organisatie flexibeler met borging van kwaliteit, beveiliging, privacy en imago.