Wat moet OCW doen?

Interdepartementale samenwerking om rijksbreed identitymanagement goed in te richten is niet eenvoudig. We onderkennen meerdere organisatiestructuren en –processen, waardoor een integrale aanpak complex is.

Dit betekent dat er van het ministerie van OCW een coöperatieve houding verwacht wordt maar ook dient OCW de bedrijfsvoering op orde te hebben.

Er dient ontschotting tussen de departementen plaats te vinden om samenwerking mogelijk te maken. Dat is nodig om in te kunnen spelen op een steeds sneller veranderende politieke realiteit.

Belangrijke punten van aandacht om RIdM mogelijk te maken zijn:

  • Het vaststellen van het eigenaarschap van de identiteitsgegevens.
  • De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de gegevens.
  • De verankering van de scan van het wettelijk identificatie document als belangrijke schakel voor het op orde brengen van de datakwaliteit.
  • De vergelijking van gegevens over de systemen heen.
  • Privacy, doelbinding en de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wat betekent RIdM voor OCW?

RIdM houdt zich bezig met de rijksbrede registratie van rijksidentiteiten, of anders gezegd: wie werkt er waar binnen de Rijksoverheid? OCW gaat op den duur ook gebruik maken van dit centrale register.

Een belangrijke vervolgvraag is: wanneer moet de medewerker welke voorzieningen hebben? We noemen dat ‘access management’. Ieder departement bepaalt dat zelfstandig en dient dat goed geregeld te hebben. Dat betekent dat OCW de processen zo optimaal mogelijk ingericht moeten hebben om de in-, door- en uitstroom (IDU) van medewerkers soepel te laten verlopen.

OCW heeft niet alleen een duidelijke visie hierop, maar is ook volop bezig met de overgang naar een optimale bedrijfsvoering op het gebied van IDU.